Prawo bankowe

Prawnicy ftl posiadają unikatowe doświadczenie zdobyte w czasie świadczenia obsługi prawnej dla podmiotów z polskiego i zagranicznego sektora bankowego. Brali udział w dostosowywaniu działalności banków do dynamicznych zmian w regulacjach prawnych, doradzali w zakresie rozwoju usług bankowych, w tym innowacyjnych rozwiązań w zakresie bankowości elektronicznej, wspierali banki w optymalizacji procesów wewnętrznych i sprzedażowych, wykonywali audyty dokumentacji kontraktowej oraz wewnętrznej, reprezentowali banki w procesach sądowych oraz postępowaniach polubownych, reprezentowali banki przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wdrożenia

Prawnicy ftl posiadają wieloletnie doświadczenie w dostosowywaniu działalności banków do dynamicznych zmian w regulacjach prawnych, m.in. przy wdrażaniu ustawy o usługach płatniczych oraz projektach Open API, zarówno w warstwie dokumentacji umownej, dokumentacji wewnętrznej banków, jak i systemów IT banków. Zapewniamy także pomoc prawną przy wdrażaniu rozwiązań opartych o usługi outsourcingowe, w tym z wykorzystaniem chmury obliczeniowej (cloud computing), doradzamy w zakresie regulacyjnych aspektów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, tajemnicy bankowej czy ochronie danych osobowych. Nasze propozycje rozwiązań prawno – regulacyjnych opracowujemy biorąc pod uwagę zarówno podstawowy aspekt compliance (zapewnienie zgodności z przepisami oraz rekomendacjami polskich i unijnych organów nadzoru), jak i dodatkowo aspekt opportunity (wykorzystanie możliwości stwarzanych przez regulacje do rozwoju biznesu). Wszelkie rozwiązania proponujemy, biorąc pod uwagę potrzeby biznesowe Klientów oraz minimalizację wszelkich ryzyk.

Dokumentacja kontraktowa

Prawnicy ftl posiadają wieloletnią praktykę w opracowywaniu i audytowaniu wszelkiego rodzaju dokumentacji kontraktowej wykorzystywanej przez banki na potrzeby świadczenia usług bankowych (regulaminy, wzory, klauzule informacyjne, itp.), jak również w opracowywaniu i negocjowaniu umów z różnego typu dostawcami świadczącymi usługi na rzecz banków (insourcerzy, agenci, inni dostawcy, itp.). Pracując nad dokumentami zawsze dbamy o ich zgodność z przepisami i wytycznymi organów nadzoru (np. wytycznymi EBA w sprawie outsourcingu), jak również o precyzję i jednoznaczność ich postanowień zapewniającą przejrzystość zasad korzystania z usług przez Klientów banków czy współpracy stron.

Procesy wewnętrzne

ftl zapewnia kompleksową pomoc prawną w zakresie opracowywania i audytu dokumentacji i procesów wewnętrznych banków w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami prawa, wytycznymi polskich i unijnych organów nadzoru, przy uwzględnieniu specyfiki konkretnego podmiotu, jego struktury organizacyjnej, przepływu informacji wewnątrz organizacji oraz oferowanych usług. Naszym celem jest zawsze precyzyjne ustalenie potrzeb Klienta i opracowanie rozwiązań i odzwierciedlającej je dokumentacji, pozwalającej Klientowi na optymalne usprawnienie procesów i wykorzystanie zasobów oraz eliminację wszelkich wątpliwości w zakresie podziału kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych jednostek wewnętrznych danego podmiotu.

Doradztwo w bieżącej działalności

ftl wspiera podmioty z polskiego sektora bankowego w prowadzeniu przez nie bieżącej działalności, m.in. w zakresie opiniowania różnorakich działań marketingowych banków, monitorowania zmian legislacyjnych oraz orzecznictwa, które mogą mieć wpływ na działalność banków, rozwiązywania bieżących problemów związanych ze świadczeniem przez banki usług na rzecz konsumentów oraz przedsiębiorców, czy współpracą z zewnętrznymi dostawcami usług dla banków.

Obrona interesów banków w postępowaniach sądowych oraz przed organami nadzoru

Prawnicy ftl posiadają wieloletnie i poparte licznymi sukcesami doświadczenie w obronie interesów podmiotów z polskiego sektora bankowego w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami polubownymi oraz przed organami nadzoru. Braliśmy udział zarówno w postępowaniach dotyczących świadczonych przez banki usług, jak i sporów wynikłych na gruncie współpracy z różnymi podmiotami współpracującymi z bankami.