Wdrożenia RODO

Wdrożenie RODO w organizacji ma wiele aspektów. W naszym podejściu stosujemy działanie kompleksowe, obejmujące m.in. analizę potrzeb organizacji („raport otwarcia”), szkolenie personelu, wsparcie w analizie ryzyka czy opracowanie dokumentacji „skrojonej na miarę”.

Dokumentacja RODO

Choć zapewnienie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych w żadnym razie nie ogranicza się tylko do dokumentacji, to jest ona jednym z kluczy do sukcesu. Dokumentacja ta reguluje przede wszystkim instrukcje i procedury dla personelu oraz środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych.

Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych zarówno u małych podmiotów gospodarczych, jak i w grupach kapitałowych o rozbudowanej strukturze, w szczególności z sektora usług finansowych. Tworzone przez nas dokumenty są przejrzyste, zrozumiałe i łatwe do stosowania. Dokumentację opracowujemy na podstawie wcześniej przeprowadzonego audytu oraz w pełni dostosowujemy ją do potrzeb Klienta. Dzięki temu tworzone przez nas procedury oraz polityki odzwierciedlają procesy zachodzące w danej organizacji. Dokumentację przygotowujemy w języku polski oraz – na życzenie – w języku angielskim.

W ramach opracowania dokumentacji oferujemy opracowanie, dostosowanie lub aktualizację dokumentów takich jak:

  • polityka ochrony danych osobowych,
  • rejestr czynności przetwarzania oraz rejestr kategorii czynności przetwarzania,
  • polityka retencji danych osobowych,
  • procedura zgłaszania naruszeń do organu nadzorczego wraz z rejestrem naruszeń,
  • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wraz z rejestrem upoważnień,
  • polityka oceny ryzyka i oceny skutków przetwarzania,
  • procedury realizacji praw osób, których dane dotyczą,
  • klauzule informacyjne,
  • wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  • polityka prywatności i cookies.