Ubezpieczenia

Oferujemy wsparcie compliance, transakcyjne, a także specjalistyczną obsługę procesów z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych. Znajomość zarówno regulacji nowych technologii, jak i prawa ubezpieczeniowego pozwala nam oferować skuteczne doradztwo we wdrażaniu innowacji w ubezpieczeniach. W naszych pracach zapewniamy kompleksowe podejście uwzględniając nie tylko regulacje z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, ale całokształt obowiązującego prawa, w tym przepisy o ochronie danych osobowych, świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawo konsumenckie, a także przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Naszym Klientom pomagamy w szczególności w kształtowaniu nowych modeli biznesowych i kanałów dystrybucji.

Wdrożenia

Zapewniamy wsparcie przy dostosowywaniu działalności podmiotów rynku ubezpieczeniowego do dynamicznych zmian w regulacjach prawnych oraz przy wdrażaniu nowych produktów lub procesów. Zapewniamy także pomoc prawną przy implementacji rozwiązań opartych o usługi outsourcingowe, w tym z wykorzystaniem chmury obliczeniowej (cloud computing), doradzamy w zakresie regulacyjnych aspektów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, tajemnicy zawodowej czy ochronie danych osobowych. Nasze propozycje rozwiązań prawno – regulacyjnych opracowujemy biorąc pod uwagę zarówno podstawowy aspekt compliance (zapewnienie zgodności z przepisami oraz rekomendacjami polskich i unijnych organów nadzoru), jak i dodatkowo aspekt opportunity (wykorzystanie możliwości stwarzanych przez regulacje do rozwoju biznesu). Wszelkie rozwiązania proponujemy, biorąc pod uwagę potrzeby biznesowe Klientów oraz minimalizację ryzyk.

Opracowanie dokumentacji wewnętrznej i zewnętrznej

Zespół ftl zapewnia wsparcie przy opracowywaniu, audytowaniu i negocjowaniu dokumentacji kontraktowej, zarówno wykorzystywanej w relacjach z Klientami, jak i dostawcami usług na rzecz rynku ubezpieczeń. ftl zapewnia również kompleksową pomoc prawną w zakresie opracowywania i audytu dokumentacji i procesów wewnętrznych w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami prawa, wytycznymi polskich i unijnych organów nadzoru, przy uwzględnieniu specyfiki konkretnego podmiotu, jego struktury organizacyjnej, przepływu informacji wewnątrz organizacji oraz oferowanych usług.

Spory sądowe i postępowania administracyjne

ftl oferuje także reprezentowanie instytucji sektora ubezpieczeniowego w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych, zarówno prowadzonych na tle sporów powstałych pomiędzy podmiotami tego sektora finansowego a ich Klientami lub podmiotami współpracującymi, jak i będących wynikiem działań organów nadzoru.