Audyty i ocena skutków

Regularne dokonywanie audytów to jeden z wielu obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych, jakie RODO nakłada na administratorów i podmioty przetwarzające. Rzetelnie przeprowadzony audyt pozwala poznać mocne i słabe strony wdrożonych rozwiązań i wprowadzić niezbędne korekty. Dzięki temu zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO jest łatwiejsze.

Audyty

Zespół ftl posiada bogate doświadczenie w przeprowadzaniu audytów RODO zarówno u małych podmiotów gospodarczych, jak i w jednostkach o złożonych strukturach organizacyjnych działających w różnych branżach. W ramach audytu prawnego naszej ocenie podlega przede wszystkim dokumentacja zawierająca instrukcje i procedury dla personelu. Ostatnim etapem audytu jest przygotowanie przejrzystego raportu, w którym wskazujemy m.in. obszary wymagające wdrożenia zmian.

W ramach audytów specjaliści ftl przeprowadzają również szkolenia i warsztaty dla personelu naszych Klientów. Głównym celem prowadzonych przez nas szkoleń i warsztatów jest przekazywanie wiedzy praktycznej, dostosowanej do działalności danego przedsiębiorstwa i problemów, z jakimi nasz Klient najczęściej się spotyka w sferze ochrony danych osobowych. Szkolenia, na życzenie Klienta, mogą być przeprowadzane w formie online.

W ramach świadczonych usług zespół ftl oferuje przeprowadzenie następujących audytów:

  • Audyt wstępny, który przeprowadzany jest zasadniczo przed wdrożeniem RODO w danej organizacji. Wyniki takiego audytu pozwalają ocenić, jakie środki powinny być stosowane w danym przedsiębiorstwie w celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO.
  • Audyty okresowe, które mają na celu ocenę prawidłowości dotychczas wdrożonych rozwiązań, uwzględniają nie tylko regulacje prawne, ale również wytyczne organów nadzorczych.

Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych

Ocenę skutków przetwarzania dla ochrony danych osobowych (DPIA) należy przeprowadzić, jeśli dany rodzaj przetwarzania, w szczególności z wykorzystaniem nowych technologii, z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych.

Zespół ftl oferuje wsparcie prawne w przeprowadzaniu DPIA zgodnie z uznanymi metodologiami. W ramach tej usługi specjaliści ftl doradzają czy przeprowadzenie DPIA w danej sytuacji jest wymagane, a następnie wspierają w identyfikacji źródeł ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach określonego procesu, oceniają ryzyko zgodnie z opracowaną metodologią oraz wspierają w przygotowaniu planu zminimalizowania lub wyeliminowania stwierdzonego ryzyka.