PSD3 i usługi płatnicze

Eksperci ftl posiadają kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów świadczących usługi płatnicze, w tym największych polskich i europejskich dostawców. Dzięki aktywnemu uczestniczeniu w polskich i europejskich grupach roboczych, tworzonych pod auspicjami polskich i unijnych organów, jesteśmy w stanie przygotować naszych Klientów na działalność nie tylko w aktualnej rzeczywistości prawno-regulacyjnej ale również tej, która dopiero nadejdzie. Członkowie zespołu ftl reprezentowali Klientów i doradzali im w ponad dwudziestu zakończonych sukcesem postępowaniach licencyjnych, tak przed Komisją Nadzoru Finansowego jak innymi unijnymi organami regulacyjnymi (m.in. Narodowym Bankiem Litwy czy brytyjską Financial Conduct Authority).

Odpowiadamy za dziesiątki wdrożeń stosowanych na rynku rozwiązań płatniczych, a także na bieżąco wspierają Klientów w zapewnieniu zgodności ich działalności z przepisami. Przygotowaliśmy naszych Klientów na nadejście PSD1 oraz PSD2. Już teraz przygotowujemy ich na PSD3.

PSD3 i Open Finance

28 czerwca 2023 r. Komisja Europejska opublikowała pakiet nowotworzonych aktów prawnych (PSD 3, PSR, Cyfrowe Euro oraz FIDA) rewolucjonizujących działalność na rynku usług płatniczych. Pomimo tego, że regulacje te są dopiero na etapie projektów, ftl aktywnie uczestniczy w unijnym procesie legislacyjnym i już teraz przygotowuje Klientów do ich wdrożenia poprzez dedykowane szkolenia, ekspercie analizy czy wewnętrze audyty.

Doświadczenie ekspertów ftl w zakresie wdrażania nowych regulacji dla podmiotów rynku finansowego wskazuje na co najmniej kilkunastomiesięczny okres przystosowania organizacji do tak skomplikowanych nowopowstałych regulacji. Wychodząc zatem naprzeciw ftl już teraz przygotowuje Klientów do nowej rzeczywistości regulacyjnej, tak w zakresie otwartej bankowości jak i otwartych finansów. Doświadczenie ekspertów ftl pokazuje, że podmioty, które jako pierwsze skutecznie i efektywnie wdrażały nowe regulacji zyskiwały znaczą przewagę rynkową nad konkurencją.

Postępowania licencyjne

Bogate doświadczenie ekspertów ftl w zakresie obsługi postępowań o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych oraz o uzyskanie wpisu do rejestru dostawców usług płatniczych pozwala nam zapewniać kompleksową obsługę takich postępowań. Dzięki temu zapewniamy naszym Klientom wsparcie wykraczające poza formalną obsługę procesu wnioskowego, gwarantując także pełny wkład merytoryczny, w tym w opracowaniu wszelkich dokumentów wymaganych do skutecznego zakończenia postępowania, takich jak procedury, plany czy dokumenty służące wykazaniu spełnienia wymagań regulacyjnych. Doradzamy również w procesie przygotowania dokumentów biznesowych jak i finansowych, niezbędnych na potrzeby postępowania przed organami regulacyjnymi.

Wdrożenia

Obsługa wdrożeń nowych rozwiązań na rynku usług płatniczych stanowi jedną z kluczowych specjalizacji ftl. Wieloletnia praktyka w tym zakresie pozwala nam oferować optymalne rozwiązania regulacyjne, uwzględniające zarówno podstawowy aspekt compliance (zapewnienie zgodności z przepisami), jak i dodatkowo aspekt opportunity (wykorzystanie możliwości stwarzanych przez regulacje do rozwoju biznesu). Nasze propozycje rozwiązań prawno-regulacyjnych opracowujemy przy założeniu maksymalizacji potrzeb biznesowych Klientów oraz konkretnego produktu, z uwzględnieniem także uwarunkowań ułatwiających jego komercjalizację.

Dokumentacja kontraktowa

ftl oferuje opracowywanie dokumentacji kontraktowej zarówno wykorzystywanej w ramach relacji z użytkownikami usług płatniczych (regulaminy, wzory umów, klauzule informacyjne, etc.), jak i w relacji z podmiotami współpracującymi z dostawcą przy świadczeniu usług (insourcerzy, agenci, inni dostawcy, etc.). Opracowywane przez nas dokumenty zapewniają nie tylko realizację odpowiednich wymogów prawnych, ale także wysoki poziom przejrzystości i klarowność korzystania z usług przez użytkowników. Sposób formułowania dokumentacji kontraktowej usługi płatniczej, zarówno stosowanej w relacji B2C, jak i B2B, dostosowany jest do polityki komunikacyjnej dostawcy, również wtedy, gdy prowadzona jest ona w sposób odformalizowany.

Procesy wewnętrzne

ftl wspiera dostawców usług płatniczych w kształtowaniu ich polityk i procesów wewnętrznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności z przepisami prowadzonej działalności. Oferowane przez nas rozwiązania oraz sformalizowana dokumentacja opracowywane są każdorazowo przy uwzględnieniu specyfiki konkretnego podmiotu, oferowanych przez niego usług oraz całokształtu jego sytuacji prawno-biznesowej. Podejście takie pozwala na optymalizację wykorzystania zasobów oraz usprawnia zarządzanie poszczególnymi procesami.