Obsługa sporów

Zespół ftl posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w różnego rodzaju sporach, w tym przede wszystkim w ramach postępowań sądowych przed sądami powszechnymi. Prawnicy ftl uczestniczyli w licznych prestiżowych sprawach z wielomilionowymi wartościami przedmiotu sporu. Wysoką skuteczność w reprezentowaniu Klientów osiągają nie tylko dzięki wykonywaniu bardzo wnikliwych analiz i opracowywaniu autorskich, dedykowanych strategii procesowych, ale też dzięki umiejętnościom miękkim, również niezastąpionym na sali rozpraw.

Spory na etapie przedsądowym

Zaangażowanie specjalistów już na etapie sporu przedsądowego może pomóc uniknąć długotrwałego i często kosztownego postępowania przed sądem powszechnym. Prawnicy ftl reprezentują Klientów w kontaktach z kontrahentem, w tym kierując wezwania przedsądowe oraz nakłaniając do podjęcia negocjacji zmierzających do zakończenia sporu polubownie, bez konieczności wszczynania postępowania sądowego. Ponadto, także w ramach przeprowadzanych mediacji i negocjacji zapewniamy Klientom kompleksową obsługę oraz profesjonalne wsparcie.

Spory przed sądami powszechnymi

Specjaliści ftl prowadzą postępowania sądowe ze szczególnym uwzględnieniem interesów Klienta. Przyjęcie sprawy do prowadzenia przed sadem powszechnym poprzedzone jest gruntowną analizą przedstawionego przez Klienta materiału dowodowego w sprawie oraz oceną szans w postępowaniu sądowym. Prawnicy ftl dbają o realizowanie uzgodnionej z Klientem strategii postępowania w sprawie, równocześnie przekazując Klientowi na bieżąco wszystkie informacje dotyczące przebiegu postępowania. Specjaliści ftl czuwają także nad prawidłowym przebiegiem sprawy oraz występują przed sądem na wszystkich etapach postępowania.

Prawnicy ftl z powodzeniem prowadzą spory z zakresu prawa gospodarczego, w tym sporów na rynku usług finansowych, a także z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa ubezpieczeniowego, prawa nieruchomości i inwestycji budowlanych, a także prawa spółek, w tym szeroko rozumianych sporów korporacyjnych. Liczne sukcesy w postępowaniach sądowych potwierdzają wysoką skuteczność zespołu ftl.

Spory przed organami oraz sądami administracyjnymi

Specjaliści ftl występują także przed organami oraz sądami administracyjnymi, w ramach różnorodnych postępowań administracyjnych dotyczących m.in. spraw podatkowych czy budowlanych.

Postępowanie arbitrażowe

Prawnicy ftl prowadzą również spory przed sądami polubownymi, które gwarantują szybsze rozstrzygnięcie sprawy w porównaniu z postępowaniem przed sądem powszechnym, a także gwarantują większą elastyczność, w tym w zakresie możliwości dokonania wyboru arbitrów czy też formy w jakiej prowadzony będzie spór.