Przemysław Mroczkowski

Associate, prawnik LinkedIn

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jego praca magisterska, poświęcona prawnym aspektom outsourcingu czynności bankowych w modelu cloud computing została wyróżniona w konkursie Prokuratorii Generalnej RP.
Na tym samym uniwersytecie ukończył kurs prawa amerykańskiego. Aktualnie w ramach kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą ochronie jednostki w przymusowej restrukturyzacji banków.

Specjalizuje się w prawie rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa bankowego i obrotu instrumentami finansowymi, a także w prawie i postępowaniu administracyjnym.
Posiada kilkuletnie doświadczenie jako wykładowca na kierunkach prawo, administracja i polityka społeczna na Uniwersytecie Warszawskim. Jest także autorem kilkunastu publikacji naukowych, w tym jednym z autorów komentarza do Prawa Rynku Kapitałowego.

Obsługę prowadzi w języku polskim, angielskim i hiszpańskim.

Dzielimy się wiedzą pisząc.

 1. P. Mroczkowski, Członkostwo ukraińskich uchodźców wojennych we wspólnotach samorządowych, „Samorząd Terytorialny” 2023/6, ss. 32-49.
 2. P. Mroczkowski, Ustanowienie parku krajobrazowego – przypadek Parku Krajobrazowego „Góry Łosiowe”, „Samorząd Terytorialny” 2023/7-8, ss. 158 – 173.
 3. P. Mroczkowski, Obniżenie wieku wyborczego w wyborach samorządowych, „Samorząd Terytorialny” 2023/4, ss. 19-32.
 4. P. Mroczkowski [w:] Prawo rynku kapitałowego. Komentarz. Tom I, red. M. Wierzbowski, P. Wajda, M. Sobolewski, C.H. Beck, Warszawa 2022, Komentarz do art. 110a–110zb, art. 110zzg ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
 5. P. Mroczkowski, Prawo wyborcze czasu pandemii [w:] Ochrona bezpieczeństwa państwa i praw jednostki w sytuacjach kryzysowych, red. K. Bała, M. Chrzanowski, W. Mojski, Wyd. Polyhymnia, Lublin 2022, ss. 113-130.
 6. P. Mroczkowski, Ochrona prawnopracownicza doktorantów [w:] Status doktorantów w ustawie 2.0., red. nauk. M. Dorochowicz, W. Kiełbasiński, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2022, ss. 53-64.
 7. P. Mroczkowski, Relacje pomiędzy stosunkami zatrudnienia a statusem doktoranta szkoły doktorskiej, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2022/4, ss. 209–234.
 8. P. Mroczkowski, Charakter prawny rozporządzenia w przedmiocie zarządzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, „Studia Iuridica” 2022, tom 91, ss. 227–241.
 9. P. Mroczkowski, Ustawowa regulacja ustroju jednostki samorządu terytorialnego w świetle zasad pomocniczości i decentralizacji władzy publicznej, „Przegląd Prawa Administracyjnego” 2022, tom 4, ss. 63–80.
 10. 10. P. Mroczkowski, Następcze uzasadnienie decyzji administracyjnej, „Przegląd Prawa Publicznego” 2022/11, ss. 67–86.
 11. P. Mroczkowski, W sprawie pojęcia „materia statutowa” – blisko 20 lat później, „Samorząd Terytorialny” 2022/9, ss. 7–17.
 12. P. Mroczkowski, Młodzieżowe rady jednostek samorządu terytorialnego na nowo, „Samorząd Terytorialny” 2022/6, ss. 62–74.
 13. P. Mroczkowski, Ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży, „Studia Prawnicze KUL” 2022/3, ss. 227–244.
 14. P. Mroczkowski, Struktura szkoły doktorskiej [w:] Szkoły doktorskie. Aktualne problemy i wyzwania, red. nauk. J. Olszewski, J. Szczepkowski, A. Wilk, Ł. Kominek, Wyd. FNCE, Warszawa 2021.