dr Zbigniew Długosz

Partner, radca prawny, doktor nauk prawnych LinkedIn

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie obronił również rozprawę doktorską pt. "Ograniczenia swobody umów w kształtowaniu stosunku ubezpieczenia na cudzy rachunek" (rozprawa nagrodzona Wyróżnieniem Rzecznika Finansowego). Ponadto ukończył kierunek finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz International Study Program na Hochschule Pforzheim, gdzie uzyskał certyfikat z zakresu zarządzania międzynarodowego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Od wielu lat wyróżniany w polskich i międzynarodowych rankingach prawniczych. W rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej” dwukrotnie uznany za Lidera (2020; 2021) w dziedzinie prawa bankowego i finansowego, a także za Lidera (2022) w dziedzinie doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego. Wyróżniony w rankingu Chambers and Partners FinTech Legal in Poland 2022, 2023.

Specjalizuje się i praktykuje w zakresie prawa rynków finansowych, w tym prawa bankowego, prawa usług płatniczych, prawa ubezpieczeń gospodarczych, a także w zakresie prawa ochrony danych osobowych, prawa konsumenckiego i prawa spółek.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego, w szczególności na rzecz sektorów bankowego, usług płatniczych, pożyczkowego, ubezpieczeniowego oraz e-commerce. Od początku swojej kariery zawodowej wspierał rozwój innowacji w usługach finansowych doradzając podmiotom z branży, obsługując wdrożenia nowatorskich rozwiązań na rynku finansowym. Z sukcesem reprezentował klientów w postępowaniach zarówno administracyjnoprawnych, jak i sądowych.

Posiada wieloletnie doświadczenie jako adiunkt w Kolegium Ekonomii Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Dzięki bogatemu doświadczeniu praktycznemu, jak i akademickiemu został Koordynatorem prac grupy roboczej ds. cyfryzacji bankowości korporacyjnej w ramach Forum Technologii Bankowych działającym przy ZBP, a także uczestniczy w koordynowanych przez KNF pracach Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w Polsce, pracach grupy PolishAPI oraz grupy roboczej ds. sztucznej inteligencji (GRAI) przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Ceniony prelegent na licznych wydarzeniach branżowych oraz prowadzący seminaria, warsztaty i szkolenia zarówno dla instytucji finansowych, jak i dla organów nadzoru.

Obsługę prowadzi w języku polskim i angielskim.

Przeprowadzone szkolenia, warsztaty oraz wystąpienia

 • 2023
  • "Wdrożenie w podmiotach finansowych nowego rozporządzenia DORA", szkolenie organizowane przez Instytut Szkoleń Prawa Bankowego, online, luty 2023.
  • "Inteligentny bank, czyli kilka słów na temat wpływu projektowanych regulacji z zakresu AI na procesy wewnętrzne i relacje z klientami", wystąpienie podczas cyklu szkoleń organizowanym przez Digital Banking Academy, online, luty 2023.
 • 2022
  • "Mobilne instrumenty płatnicze ‘’pochodne’’ i inne narzędzia o funkcjach płatniczych”, wystąpienie podczas szkolenia "Mobilna rewolucja" organizowanym przez Digital Banking Academy, online, listopad 2022.
  • "Nowości w prawie usług płatniczych – aktualne inicjatywy legislacyjne oraz co może przynieść PSD3”, wystąpienie podczas webinarium organizowanego przez Instytut Szkoleń Prawa Bankowego, październik 2022.
 • 2021
  • "eIDAS 2.0 - gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy w identyfikacji użytkowników usług finansowych". Identyfikacja i uwierzytelnianie w usługach elektronicznych, Digital Banking Academy, online, listopad 2021.
  • "Wyzwania ochrony konsumenta usług zaufania i tożsamości elektronicznej", VIII Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów, online, październik 2021.
  • "Prawne uwarunkowania cyfryzacji relacji z klientem", Bankowość omnichannel, Digital Banking Academy, Webinar, wrzesień 2021.
  • "Cyfryzacja postępowań sądowych, w tym e-doręczenia". Szkolenie dla podmiotu sektora bankowego. Instytut Szkoleń Prawa Bankowego, online, lipiec 2021.

  • "Legal Models of Providing Payments Initation Services", 37th International Business Information Managment Association Conference (IBIMA), Cordoba, online, maj 2021.
 • 2020
  • "Praktyka zawierania umów outsourcingowych w działalności banków i dostawców usług płatniczych z uwzględnieniem nowych wytycznych EBA (EBA/GL/2019/02)", Instytut Szkoleń Prawa Bankowego, listopad 2020.
  • "Postępowanie reklamacyjne a obowiązki dostawcy usług płatniczych w przypadku wystąpienia transakcji nieautoryzowanych", VII Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa; Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego UEK, Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów, Webinar, październik 2020.
  • "Odpowiedzialność cywilnoprawna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej zainicjowanej przez płatnika", Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego UEK; Webinar, październik 2020.
  • "Prawa użytkowników rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji na przykładzie regulacji występujących w prawie usług finansowych." Nowe technologie i sztuczna inteligencja. Aspekty prawne i praktyczne ekosystemu zaufania, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Prawa i Ekonomii; Webinar, październik 2020.
  • "Usługi zaufania i identyfikacja elektroniczna w sektorze bankowym Potencjał dla tworzenia nowych rodzajów usług w świetle obecnych i projektowanych rozwiązań prawnych", Zmiany prawne – Bankowość elektroniczna i Fintech, Digital Banking Academy, Webinar, wrzesień 2020.
  • "Praktyka zawierania umów outsourcingowych w działalności banków i dostawców usług płatniczych z uwzględnieniem nowych wytycznych EBA (EBA/GL/2019/02)", Instytut Szkoleń Prawa Bankowego, czerwiec 2020.
  • Aspekty prawne zawierania umów na odległość przez banki spółdzielcze, szkolenia organizowane przez ZBP dla sektora banków spółdzielczych, kwiecień 2020.
  • "Jak autoryzować płatności w świecie androidów, sztucznej inteligencji i regulacji?", "Nowoczesne usługi płatnicze", Digital Banking Academy, Związek Banków Polskich, Warszawa, luty 2020.
 • 2019
  • "Przetwarzanie danych osobowych w usługach finansowych", RODO w kontekście najnowszych regulacji unijnych, KN Prawa "Schola Legem", Kraków, grudzień 2019.
  • "Civil liability of payment service providers related to the provision of payment initiation and account information services", Retos Actuales en la contratación digital, Madryt, wrzesień 2019.
  • "Nowe zasady odpowiedzialności przewidziane w nowelizacji ustawy o usługach płatniczych", Prawo handlowe – między teorią, praktyką a orzecznictwem, XII Zjazd Katedr Prawa Handlowego, Katowice, wrzesień 2019.
  • "Gdy środki bezpieczeństwa zawiodą jak reagować na ryzyka prawne PSD2?”, PSD2 a bezpieczeństwo, Digital Banking Academy, Warszawa, wrzesień 2019.
  • "Consumer protection and the role of professional indemnity insurance in the provision of payment services based on access to the payment account", IV edition of the Mediterranean University International Summer School on Consumer Law and Fundamental Rights, czerwiec 2019.
  • "Usługi zaufania i identyfikacja elektroniczna", szkolenie dla radców prawnych polskiego nadzorcy bankowego, Stara Wieś, czerwiec 2019.
  • "Consumer complaints and liability towards a consumer in unauthorised payment transactions", Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Prawa Człowieka i Konsumenta a Nowe Technologie", Kraków, maj 2019.
  • "Prawne aspekty komercyjnego wykorzystania sztucznej inteligencji", wystąpienie w ramach Warsztatów technologicznych "Wykorzystanie sztucznej inteligencji w obsłudze klienta", Warszawa, kwiecień 2019.
  • "Prawne aspekty komercyjnego wykorzystania sztucznej inteligencji", wystąpienie w ramach Warsztatów technologicznych "Wykorzystanie sztucznej inteligencji w obsłudze klienta", Warszawa, marzec 2019.
  • "Wpływ milczącego uznania reklamacji na możliwość dochodzenia roszczeń przez konsumenta", "Dochodzenie roszczeń konsumenckich w praktyce. Nowy Ład dla konsumentów", Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, marzec 2019.
  • "Wdrożenie Dyrektywy PSD2 i regularnych standardów technicznych", Instytut Szkoleń Prawa Bankowego, Warszawa, luty 2019.
  • "Dostosowanie działalności banku do regulacji PSD2 i aktów powiązanych", szkolenie wewnętrzne dla podmiotu sektora bankowego, Wrocław, styczeń 2019.
 • 2018
  • "Dyrektywa PSD2", szkolenie wewnętrzne dla podmiotu sektora finansowego, Jachranka, listopad 2018.
  • "Bezpieczeństwo płatności elektronicznych pod reżimem PSDII i nowych RTS", szkolenie wewnętrzne dla podmiotu sektora finansowego, Gdynia, lipiec 2018.
  • "PSD2 i RTS w działalności dostawcy usług płatniczych: nawigacja przez regulację", Bezpieczeństwo płatności elektronicznych pod reżimem PSD II i nowych RTS, MMConferences S.A., Warszawa, maj 2018.
  • "Ustawa o usługach płatniczych po implementacji Dyrektywy PSD2" – szkolenie wewnętrzne dla organu nadzoru, Warszawa, maj, 2018.
  • "Consumer protection in e-commerce – current trends in European Union Law", Contemporary challenges of civil law Amartya Sen Theory, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, kwiecień 2018.
  • "Bezpieczeństwo", PSD-2-GO, Warsztaty dLK dla profesjonalistów Fintech, Warszawa, kwiecień 2018.
  • "Wdrożenie Dyrektywy PSD II" – szkolenia wewnętrzne dla organu nadzoru, Warszawa, marzec - kwiecień, 2018.
 • 2017
  • "Hasła jednorazowe: silne uwierzytelnienie klienta", PSD-2-GO, Warsztaty dLK dla profesjonalistów Fintech, Warszawa, grudzień 2017.
  • “Obowiązek określenia wymagań i potrzeb klienta oraz jego granice", IV Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne", Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, listopad 2017.
  • "Bezpieczeństwo płatności i silne uwierzytelnianie klienta przy transakcjach i dostępie do rachunku", "Odpowiedzialność banków oraz TPP za transakcje", Dyrektywa PSD II - bezpieczeństwo danych Klienta w relacji Banki a TPP, MMConferences S.A., Warszawa, listopad 2017.
  • "Aktualne zmiany w prawie usług płatniczych", ISPB, Warszawa, listopad 2017.
  • "Wymogi dotyczące przekazywania informacji Klientowi zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi", Obowiązki wobec Klienta w świetle Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, MMConferences S.A., Warszawa, październik 2017.
  • "Tsunami regulacyjne: szanse i zagrożenia dla innowacji w ubezpieczeniach", Ubezpieczenia - nowoczesne kanały komunikacji i ich efektywność w sprzedaży, PIRB Sp. z o.o., Warszawa, wrzesień 2017.
  • "Nowe obowiązki nałożone przez MiFID II na Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych", Dyrektywa MiFID II w sektorze inwestycyjnym - nowe wyzwania i obowiązki dla TFI, MMConferences S.A., Warszawa, wrzesień 2017.
  • "RODO w rachunku płatniczym", Schematy i rachunki płatnicze w świetle nowych regulacji, MMConferences S.A., Warszawa, wrzesień 2017.
  • "Rynek usług płatniczych w kontekście dyrektywy PSDII", „Strong customer authentication – konsekwencje dla dostawców usług płatniczych", Rynek Usług Płatniczych w świetle Dyrektywy PSD2, MMConferences S.A, czerwiec 2017.
  • "Ochrona klienta a nowe obowiązki dystrybutorów ubezpieczeń", Dystrybucja ubezpieczeń po implementacji IDD, MM Conferences S.A, czerwiec 2017.
  • "Kierunek rozwoju prawa konsumenckiego na przykładzie obowiązków informacyjnych w usługach płatniczych UE wobec wyzwań ekonomii przyszłości", Ogólnopolska konferencja: UE wobec wyzwań ekonomii przyszłości, KN Prawa Unii Europejskiej TBSP UJ, Kraków, maj 2017.
  • "Dyrektywa PSD 2", Szkolenie wewnętrzne dla podmiotu sektora bankowego, Warszawa, maj 2017.
  • "Transakcje nieautoryzowane", Rachunki podstawowe i schematy płatnicze w świetle najnowszych regulacji, Warszawa, maj 2017.
  • "Reklamacje płatności kartami płatniczymi", Szkolenie wewnętrzne dla podmiotu sektora bankowego, Warszawa, kwiecień 2017.
  • "Aktualne zmiany w prawie usług płatniczych. Dyrektywa PSD 2.", Seminarium nt. nowelizacji ustawy o usługach płatniczych i PSD II, ISPB, Warszawa, kwiecień 2017.
  • "Działalność TPP a nowe obowiązki dostawców usług płatniczych w świetle Dyrektywy PSDII", "Bankowość elektroniczna w świetle nowych regulacji", Systemy transakcyjne w świetle Dyrektywy PSD 2, MM Conferences S.A., Warszawa, luty 2017.
 • 2016
  • "Działalność TPP a nowe obowiązki dostawców usług płatniczych w świetle Dyrektywy PSDII"; Problematyka Usług Płatniczych w branży telekomunikacyjnej, MM Conferences S.A. wrzesień 2016.
  • Warsztaty SEPA i PSD II, Szkolenie wewnętrzne dla podmiotu sektora bankowego, Warszawa, kwiecień 2016.
  • "Zmiany w prawie usług płatniczych" ISPB, Warszawa, kwiecień 2016.
  • "Rynek usług płatniczych w kontekście zmian regulacyjnych", "Problematyka usług płatniczych w świetle nowych regulacji prawnych", MM Conferences S.A., Warszawa, luty 2016.
 • 2015
  • "Najnowsze uregulowania w odniesieniu do Rekomendacji U", "Podsumowanie funkcjonowania prawa konsumenckiego w bankach", MM Conferences S.A., Warszawa, maj 2015.
  • "Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych", "Banking Tech&Security", Pure Conferences, , Warszawa, styczeń 2015.
 • 2014
  • "Treści cyfrowe w nowej ustawie o prawach konsumenta", NOWE PRAWO KONSUMENCKIE - Najważniejsze zmiany dotyczące obowiązków sprzedawcy, e-handlu, reklamacji i umów zawieranych na odległość, Nowoczesna Firma, Warszawa 2014.
  • "Prawa konsumenta w umowach o usługi płatnicze", Rozwój rynku usług płatniczych- nowe obowiązki, wyzwania i możliwości, MM Conferences S.A., maj 2014.
  • "Roszczenia podmiotów stosunku ubezpieczenia w bancassurance", Rozwój i funkcjonowanie Bancassurance w świetle Rekomendacji U, MM Conferences S.A., kwiecień 2014.
  • "Prowadzenie rachunku płatniczego zgodnie z nadchodzącymi regulacjami prawnymi", "Pieniądz elektroniczny po zmianach", "Regulacja opłat interchange – co dalej?", Aktualne zmiany w prawie usług płatniczych, Instytut Szkoleń Prawa Bankowego, Warszawa, kwiecień 2014.
 • 2013
  • "Niedozwolone postanowienia umowne w umowach ubezpieczenia", Ubezpieczenia w Państwach Europejskich. Zagadnienia Prawne., Kraków, listopad 2013.
  • "UUP po nowelizacji", "Regulacja opłat interchange", "Projekt dyrektywy w sprawie rachunków płatniczych (PAD – Payment Account Directive)", Zmiany w prawie usług płatniczych, Instytut Szkoleń Prawa Bankowego, Warszawa, październik 2013.
  • "Nadchodzące zmiany ustawy o usługach płatniczych. Regulacja opłat interchange", "Pieniądz elektroniczny po pełnej implementacji w Polsce dyrektywy 2009/110", "Druga dyrektywa PSD", Nowe uregulowania prawne rynku usług płatniczych, MM Conferences S.A., Warszawa, wrzesień 2013.
  • "Autoryzacja i odpowiedzialność w płatnościach zbliżeniowych", IX Internet Banking Security – bezpieczeństwo bankowości elektronicznej, SW Konferencje, Ryn, sierpień 2013.
  • "Odpowiedzialność dostawcy i użytkownika w bankowości mobilnej i płatnościach zbliżeniowych", Banking Tech&Security, Pure Conferences, Warszawa, lipiec 2013.
  • "Nadchodzące zmiany ustawy o usługach płatniczych", "Pieniądz elektroniczny po pełnej implementacji w Polsce dyrektywy 2009/110", Nowe uregulowania prawne rynku usług płatniczych, Instytut Szkoleń Prawa Bankowego, Warszawa, czerwiec 2013.
  • "Odpowiedzialność dostawcy i użytkownika w bankowości mobilnej i płatnościach zbliżeniowych", XXIX edycja Forum Bankowości Elektronicznej. Płatności zbliżeniowe i mobilne – bezpieczeństwo, problemy techniczne, aspekty prawne, Centrum Promocji Informatyki, Warszawa, maj 2013.
  • "Odpowiedzialność dostawcy i użytkownika w bankowości mobilnej", Mobile Banking & Mobile Payment, GigaCon, Miedzeszyn (k. Warszawy), kwiecień 2013.
  • "Aspekty prawne prowadzenia sprzedaży i promocji w Internecie", Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2012, Kraków, kwiecień 2013.
  • "Obowiązki dostawców usług płatniczych", "Instrumenty płatnicze po nowelizacji UUP" „Acquiring po nowelizacji UUP", Nowelizacja dyrektywy i ustawy o usługach płatniczych, Instytut Szkoleń Prawa Bankowego, Warszawa, marzec 2013.
  • "Aspekty prawne prowadzenia sprzedaży i promocji w Internecie", Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2012, Katowice, marzec 2013.
 • 2012
  • "Ustawa o usługach płatniczych - praktyczne aspekty wdrożenia", Instytut Szkoleń Prawa Bankowego, Warszawa, wrzesień 2012.
  • "Ustawa o usługach płatniczych - praktyczne aspekty wdrożenia", Szkolenie wewnętrzne dla podmiotu sektora bankowego, Warszawa, kwiecień 2012.
  • "Ustawa o usługach płatniczych - praktyczne aspekty wdrożenia", Szkolenie wewnętrzne dla podmiotu sektora bankowego, Warszawa, kwiecień 2012.
 • 2011
  • "Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek a czynności brokerskie", I Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno – prawne, Kraków, listopad 2011.
  • "Odpowiedzialność dostawcy i użytkownika w bankowości mobilnej", Bezpieczeństwo Danych i Informacji w Bankowości, Warszawa, październik 2011.
  • "Istotne aspekty prawne bankowości mobilnej", Polskie Karty i Systemy. Bankowość mobilna, Warszawa, czerwiec 2011.
  • "Istotne aspekty prawne bankowości mobilnej", XXIV edycja Forum Bankowości Elektronicznej, Warszawa, marzec 2011.

Dzielimy się wiedzą pisząc.

 1. Zbigniew Długosz (współautor), "Obowiązek przyjmowania przez akceptantów płatności od konsumentów w gotówce", Monitor Prawa Bankowego, nr 05/2022.
 2. Zbigniew Długosz, "Wpływ funkcji przepisów o regresie nietypowym w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na ich interpretację" [w:] "Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - nowe spojrzenie na znaną instytucję", red. M. Orlicki, J. Pokrzywniak, A. Raczyński, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2021.
 3. Zbigniew Długosz (współautor), "Skutki klauzul niedozwolonych w prawie cywilnym i prawie konsumenckim" [w:] "Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich", red. Z. Długosz, E. Sługocka-Krupa, K. Podgórski, C.H Beck, Warszawa 2021.
 4. Zbigniew Długosz, "Legal Models of Providing Initiation Services" [w:] "Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic. Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA)" 2021, editor Khalid S. Solimon.
 5. Zbigniew Długosz, "Odpowiedzialność cywilnoprawna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej zainicjonowanej przez płatnika" [w:] "Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania gospodarczego. Zagadnienia prywatno- i publicznoprawne", red. K. Marak, Wydawnictwo EU we Wrocławiu, Wrocław 2020.
 6. Zbigniew Długosz (współautor), "Maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu dla umów o kredyt konsumencki zawartych w okresie obowiązywania szczególnych rozwiązań związanych z COVID-19", Monitor Prawniczy, nr 23/2020.
 7. Zbigniew Długosz (współautor), "Identyfikacja i uwierzytelnienie w usługach elektronicznych – Przewodnik", Warszawa 2020.
 8. Zbigniew Długosz, "Cywilnoprawne skutki milczącego uznania reklamacji", Przegląd Prawa Handlowego, nr 10/2019​.
 9. Zbigniew Długosz, "Przetwarzanie danych osobowych przez dostawców usług płatniczych", Monitor Prawa Bankowego, nr 7-8/2019.
 10. Zbigniew Długosz, "Obowiązek działania zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów w świetle pozycji prawnej agenta ubezpieczeniowego" [w:] "O dobre prawo dla ubezpieczeń. Księga jubileuszowa Profesora Eugeniusza Kowalewskiego", red. Ewa Bagińska, Władysław W. Mogilski, M. Wałachowska, Michał P. Ziemniak, Toruń 2019.
 11. Zbigniew Długosz (współautor), "Forma czynności prawnej dokonanej odręcznym podpisem biometrycznym", Przegląd Prawa Handlowego, nr 7/2018.
 12. Zbigniew Długosz (współautor), "Dysponowanie danymi z rachunku w świetle prawa przenoszenia danych i regulacji usługi dostępu do informacji o rachunku", Monitor Prawa Bankowego, nr 5/2018.
 13. Zbigniew Długosz, "Obowiązek określenia wymagań i potrzeb klienta oraz jego granice" [w:] "Dystrybucja usług ubezpieczeniowych. Wybrane zagadnienia prawne.", red. B. Gnela, M. Szaraniec, Difin 2017.
 14. Zbigniew Długosz, "Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje w dyrektywie PSD II", Monitor Prawa Bankowego, nr 7-8/2017.
 15. Zbigniew Długosz, "Ograniczenia swobody umów w kształtowaniu stosunku ubezpieczenia na cudzy rachunek", Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
 16. Zbigniew Długosz, "Niedozwolone postanowienia umowne w umowach ubezpieczenia" [w:] "Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne", red. B. Gnela, M. Szaraniec, Difin 2013.
 17. Zbigniew Długosz, "Opłaty związane ze świadczeniem usług płatniczych", Monitor Prawa Bankowego, nr 7-8/2012 .
 18. Zbigniew Długosz, "Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek a czynności brokerskie" [w:] "Ubezpieczenia gospodarcze. Wybrane zagadnienia prawne, praca zbiorowa", red. B. Gnela, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 19. Zbigniew Długosz (współautor), "Charakter prawny umowy ubezpieczenia, Edukacja prawnicza", wydanie elektroniczne, 2009.
 20. Zbigniew Długosz [w:] "Logika. Testy i zadania", red. Z. Pinkalski, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.