dr Michał Masłowski

Senior associate, radca prawny, doktor nauk prawnych michal.maslowski@ftl.pl LinkedIn

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (mgr prawa oraz mgr europeistyki). Rozprawę doktorską z wyróżnieniem (temat: „Otwarta bankowość. Aspekty prawno-finansowe”) obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto ukończył podyplomowe studia finansów i bankowości oraz ekonomii i prawa rynku kapitałowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Wykładowca akademicki, związany z Wydziałem Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Wcześniej ekspert w Departamencie Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim. W trakcie kariery zawodowej pełnił również m.in. funkcję Naczelnika Wydziału Sektora Bankowego w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów. Do jego zadań należało m.in. prowadzenie prac legislacyjnych dotyczących regulacji w prawie krajowym i w prawie UE w zakresie sektora bankowego oraz rynku usług płatniczych, pieniądza elektronicznego, systemów płatności, a także prawno-ekonomicznych aspektów rozwoju obrotu bezgotówkowego. Ekspert w Forum Krajowych Komitetów Koordynacyjnych SEPA przy Komisji Europejskiej. Ekspert w ramach projektów twinningowych realizowanych przez NBP, m.in. z Narodowym Bankiem Gruzji.

Uczestnik grup eksperckich przy Komisji Europejskiej (CEGBPI) oraz grup roboczych ds. usług finansowych Rady Unii Europejskiej w zakresie harmonizacji prawa UE w obszarze rynku usług płatniczych i pieniądza elektronicznego (ekspert krajowy w trakcie negocjacji projektu Dyrektywy PSD2 oraz rozporządzenia UE w zakresie opłaty interchange), a także projektów dyrektywy i rozporządzenia w obszarze sekurytyzacji papierów wartościowych.

Autor publikacji naukowych z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa rynku finansowego, w tym w szczególności prawa usług płatniczych. Prelegent na konferencjach naukowych oraz branżowych.

Specjalizuje się w prawie rynku finansowego.

Obsługę prowadzi w języku polskim i angielskim.