Anna Utnik-Karaś

Senior associate, radca prawny LinkedIn

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego i członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, gdzie ukończyła aplikację radcowską i po zdaniu egzaminu radcowskiego uzyskała wpis na listę radców prawnych.

Specjalizuje się i praktykuje w zakresie prawa usług płatniczych, prawa nowych technologii, prawa spółek handlowych oraz problematyki prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Posiada bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz banków i instytucji płatniczych, w szczególności w zakresie doradztwa regulacyjnego. Przeprowadzała projekty na rzecz podmiotów rynku finansowego, w tym postępowania licencyjne przed polskimi i zagranicznymi organami nadzoru. Realizowała liczne projekty z zakresu problematyki prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, w tym wdrożenia regulacyjne w ramach poszczególnych podmiotów. Posiada dodatkowo doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed organami administracyjnymi.

Posiada wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu oraz negocjowaniu międzynarodowych umów z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi na rynku finansowym, w tym dotyczących instrumentów pochodnych oraz papierów wartościowych, zdobyte w jednym z największych na świecie banków inwestycyjnych.

Posiada również doświadczenie z zakresu zarówno obsługi podmiotów gospodarczych, jak i ochrony praw konsumentów, zdobyte w kancelariach prawnych, organach administracji rządowej oraz organizacjach pozarządowych.

Prowadziła szkolenia z zakresu prawa własności intelektualnej, e-commerce oraz ochrony danych osobowych w ramach KRK Innotech Starter, Kraków Business Starter oraz Wrocław Business Starter. Prowadziła również szereg wewnętrznych szkoleń z zakresu rynku obrotu papierami wartościowymi oraz instrumentami pochodnymi.

Obsługę prowadzi w języku polskim oraz angielskim.

Przeprowadzone szkolenia, warsztaty oraz wystąpienia

  • 2023
    • "Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu" - szkolenie dla członków zarządu czołowej krajowej instytucji płatniczej, grudzień 2023.
  • 2022
    • "Wymogi w zakresie AML wobec instytucji obowiązanej - relacje z klientami" - szkolenie dla podmiotu z sektora obrotu wartościami dewizowymi, październik 2022.
    • "Kantor kryptowalut jako instytucja obowiązana AML" - szkolenie wewnętrzne dla podmiotu z branży kryptowalut, wrzesień 2022.

Dzielimy się wiedzą pisząc.

  1. A. Utnik-Karaś (współautor), W. Grzywna (współautor), ‘’Obowiązki AML Officera wyznaczonego w podmiotach sektora finansowego związane z wdrażaniem procedur wewnętrznych w świetle nowych wytycznych EBA’’, Monitor Prawa Bankowego, nr 2023/02.