Anna Utnik-Karaś

Associate, radca prawny LinkedIn

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego i członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, gdzie ukończyła aplikację radcowską i po zdaniu egzaminu radcowskiego uzyskała wpis na listę radców prawnych.

Specjalizuje się i praktykuje w zakresie prawa usług płatniczych, prawa własności intelektualnej, nowych technologii, prawa spółek handlowych oraz ochrony danych osobowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu oraz negocjowaniu międzynarodowych umów z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi na rynku finansowym, w tym dotyczących instrumentów pochodnych oraz papierów wartościowych, zdobyte w jednym z największych na świecie banków inwestycyjnych.

Posiada również doświadczenie z zakresu zarówno obsługi podmiotów gospodarczych, jak i ochrony praw konsumentów, zdobyte w kancelariach prawnych, organach administracji rządowej oraz organizacjach pozarządowych.

Prowadziła szkolenia z zakresu prawa własności intelektualnej, e-commerce oraz ochrony danych osobowych w ramach KRK Innotech Starter, Kraków Business Starter oraz Wrocław Business Starter. Prowadziła również szereg wewnętrznych szkoleń z zakresu rynku obrotu papierami wartościowymi oraz instrumentami pochodnymi.

Obsługę prowadzi w języku polskim oraz angielskim.

Przeprowadzone szkolenia, warsztaty oraz wystąpienia

  • 2022
    • "Wymogi w zakresie AML wobec instytucji obowiązanej - relacje z klientami" - szkolenie dla podmiotu z sektora obrotu wartościami dewizowymi, październik 2022.
    • "Kantor kryptowalut jako instytucja obowiązana AML" - szkolenie wewnętrzne dla podmiotu z branży kryptowalut, wrzesień 2022.

Dzielimy się wiedzą pisząc.

  1. A. Utnik-Karaś (współautor), W. Grzywna (współautor), ‘’Obowiązki AML Officera wyznaczonego w podmiotach sektora finansowego związane z wdrażaniem procedur wewnętrznych w świetle nowych wytycznych EBA’’, Monitor Prawa Bankowego, nr 2023/02.