Przemysław Mroczkowski

Associate, lawyer LinkedIn

He is a graduate of the Faculty of Law and Administration and the Faculty of Economic Sciences at Warsaw University. His master's thesis on the legal aspects of outsourcing banking activities in the cloud computing model was awarded in the competition of the Attorney General's Office of the RP.
At the same university, he completed a course in American law. Currently, as part of his training at the Doctoral School of Social Sciences, he is preparing a dissertation on the protection of the individual in the forced restructuring of banks.

He specializes in financial market law, with a particular focus on banking law and trading in financial instruments, as well as administrative law and procedure.
He has several years of experience as a lecturer in law, administration and social policy at the University of Warsaw. He is also the author of several scientific publications, including one of the authors of a commentary on Capital Market Law.

He provides services in Polish, English and Spanish.

We share knowledge by writing

 1. P. Mroczkowski, Ustanowienie parku krajobrazowego – przypadek Parku Krajobrazowego „Góry Łosiowe”, „Samorząd Terytorialny” 2023/7-8, ss. 158 – 173.
 2. P. Mroczkowski, Członkostwo ukraińskich uchodźców wojennych we wspólnotach samorządowych, „Samorząd Terytorialny” 2023/6, ss. 32-49.
 3. P. Mroczkowski, Obniżenie wieku wyborczego w wyborach samorządowych, „Samorząd Terytorialny” 2023/4, ss. 19-32.
 4. P. Mroczkowski [w:] Prawo rynku kapitałowego. Komentarz. Tom I, red. M. Wierzbowski, P. Wajda, M. Sobolewski, C.H. Beck, Warszawa 2022, Komentarz do art. 110a–110zb, art. 110zzg ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
 5. P. Mroczkowski, Prawo wyborcze czasu pandemii [w:] Ochrona bezpieczeństwa państwa i praw jednostki w sytuacjach kryzysowych, red. K. Bała, M. Chrzanowski, W. Mojski, Wyd. Polyhymnia, Lublin 2022, ss. 113-130.
 6. P. Mroczkowski, Ochrona prawnopracownicza doktorantów [w:] Status doktorantów w ustawie 2.0., red. nauk. M. Dorochowicz, W. Kiełbasiński, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2022, ss. 53-64.
 7. P. Mroczkowski, Relacje pomiędzy stosunkami zatrudnienia a statusem doktoranta szkoły doktorskiej, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2022/4, ss. 209–234.
 8. P. Mroczkowski, Charakter prawny rozporządzenia w przedmiocie zarządzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, „Studia Iuridica” 2022, tom 91, ss. 227–241.
 9. P. Mroczkowski, Ustawowa regulacja ustroju jednostki samorządu terytorialnego w świetle zasad pomocniczości i decentralizacji władzy publicznej, „Przegląd Prawa Administracyjnego” 2022, tom 4, ss. 63–80.
 10. P. Mroczkowski, Następcze uzasadnienie decyzji administracyjnej, „Przegląd Prawa Publicznego” 2022/11, ss. 67–86.
 11. P. Mroczkowski, W sprawie pojęcia „materia statutowa” – blisko 20 lat później, „Samorząd Terytorialny” 2022/9, ss. 7–17.
 12. P. Mroczkowski, Młodzieżowe rady jednostek samorządu terytorialnego na nowo, „Samorząd Terytorialny” 2022/6, ss. 62–74.
 13. P. Mroczkowski, Ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży, „Studia Prawnicze KUL” 2022/3, ss. 227–244.
 14. P. Mroczkowski, Struktura szkoły doktorskiej [w:] Szkoły doktorskie. Aktualne problemy i wyzwania, red. nauk. J. Olszewski, J. Szczepkowski, A. Wilk, Ł. Kominek, Wyd. FNCE, Warszawa 2021.